Mahughara
0 votes

A Dhaga Written by Achut Kumar Ratha

Aagho Thile Rajar Talke Mantree Ebhar Mantree Deshar Raja GuhuKhiaa Baeman Sab Singhasane Sidha Saral Lok Parja.

Phukat Khiaathi Enta Pahadichhun Yetete Bhi Nuhese Kaphi, Lahanpipdichhun Shuni Naunsaer Gute Ghinle Maphi.

Yenta Bunbu Hetahin Daebu Dhan Jageithile Dhan Deitha Karitha Manitha Ghenitha Paebu Karithile Dan.

Upreupre Balsi Tui Mahapuru Deichhu Kethnikete Man Baluthisi Kana Aae Etki Kenu Antba Ye Mate.

Daindhupi Kari Aanpri Chipri Paesa Kamauchhe Buaa, Maejhir Dingala Tibhi Aagade Mobilethi Matla Chhua.

Tantichipi Thaki Bhandi Kuljilu Rakemi Balikari Aese Panrra Kaliaa Matiaa Kukur Chabbe Ye Budha Baese.

Sathe Bachharar Pachla Leti Manta Baluchhe Gurhei Hetin Tukel Dekhle Dhan, Tor Jhimaejhi Bhatake Gale Luke Nae Karbe Lan.

Salakh Nuhe Jibnar Chatibat Ghurmusei Hai Padbu Langchhat Bhikhmanga Haitha Ki Haitha Lat Paban Tutkile Sarla Nat.

Sakhal Paele Tatla Sanpa Maejhi Dauchhe Chenki Bhudo Masar Uhadiaa Kukur Dauchhun Lenjke Janki.

Phukat Paelan Cha ul Ghar Tahabi Dihita Khudkhuda Gaja Baese Nistiaa Helanna Malpa Thai Bhi Bhurkunda.

Phukat Khiaathi Enta Pahadichhun Yetete Bhi Nuhese Kaphi, Lahanpipdichhun Shuni Naunsaer Gute Ghinle Maphi.

Palatel Palauchhu Kudatel Kudauchhe, Tor Pachhapachh Maran, Aantrishalun Mashenpada Tak i Dhaenbarta baluchhu Jeeban.

Pachash Digreer Gahade Gumke Jhal Nithuruchhe Gham Gham, Kael kutinau Paen Achhre ita Pasrinema Phen Bachhre, Katma Gachh Khunt Lagi Pati Kari muhen kenu Laej Saram.

Nishas Naina Sirmet Jangale Gadi Matar Aachal Chal Kaurab Sarabnash Yenta Aanla Durpadeer Mukla Bal.

Nilaj Senra Munus Jaet Phati Bidri Paerchha Khaet Aanpri Chipri Kalana Saet Paesa Paesa Din Ki Raet.

Mor Ghar Galuchhe Dar Dar Phale Khapar Phale Khar, Adinian Jhanker Aanuchhe Jar Utirba Bali Tati Mor Maa Purgichhe Besar Bati Chhanipidar Pual Chhati

Mala Jhullake NainKhae Jhirpiti Bhuke Pale Marijiba Munushke Nain Ante Kuha Pukhrabhi Palo Palo Kutineba .

Hadruche maijhi chuil mudsake munush dharbake nanngal patha padhabarke hadruchhe chhuaa tahabi kujuchhen manngal .

E muhen bis e muhen na amrut e muhunnu balarla katha kahi janle lagsi mahuthanu madhur aar nani janle mud batha .

Sakhalpuaanu enta rukuchhe jue je jhal nal mar, tapi jauche dihi paen pie pie bel ke saguaa jar .

Kansh mala, raban mala ,dhuryodhan mala nani bujhiparlu tahabi atise hauchhu nae jani paruchhu tate chaturpardue chhaduche daebi .

Garip jiban tapuchhe jaluchhe jenta chaetar khara ,bangi charijau marbadi khau thae tanti angachhi bhira .

Bandi neichhu debri bhujni haldiaa bart lal tanni aanesh bisar khae naeparu munhun pheska hajala chaenni .

Kulhiaa kukur mala murdhar sungi jenta puhunchisan se than hanakata marmardhan n je jahar baeman aae bali jan .

Chaet masu jadarpi chalisi tidiri se range achhe aesak jetha ,bel sange munushr bhet, rahitha re puo jana padijiba kie aae badka seth

Minakhsi 8,280 points
89 views Jul 4, 2017

Your Comment

Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
Welcome to Khiaal - The Language of Heart, where you can share Kavitas, Geets, Dhagas of Sambalpuri and receive comments from other members of the community.